Protectia Datelor Personale
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale NEW OPTIC IRIS SRL, . Prin urmare, NEW OPTIC IRIS SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.
Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul NEW OPTIC IRIS SRL, având următoarele date de contact: dataprotection@new-optic-medical.ro.
Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților NEW OPTIC IRIS SRL și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului new-optic-medical.ro. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet new-optic-medical.ro.

Scopurile prelucrării:

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar pe orice altă cale pusă la dispoziție pe new-optic-medical.ro sunt prelucrate de către NEW OPTIC IRIS SRL în următoarele scopuri:
2.1 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina NEW OPTIC IRIS SRL în contextul serviciilor prestate, prin contul new-optic-medical.ro sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului new-optic-medical.ro sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii cu NEW OPTIC IRIS SRL;
Prin completarea datelor în formularele disponibile pe new-optic-medical.ro, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a NEW OPTIC IRIS SRL și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.
2.2 pentru desfășurarea relației contractuale dintre NEW OPTIC IRIS SRL și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achizitionate; corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al NEW OPTIC IRIS SRL, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
2.3 pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile NEW OPTIC IRIS SRL, sau ale partenerilor/ afiliatilor NEW OPTIC IRIS SRL, (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale NEW OPTIC IRIS SRL, sau ale partenerilor/ afiliaților NEW OPTIC IRIS SRL, inclusiv prin transmiterea de către NEW OPTIC IRIS SRL a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuțelor corespunzătoare în new-optic-medical.ro;
2.4 în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul new-optic-medical.ro, sunteți de acord ca NEW OPTIC IRIS SRL să utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile NEW OPTIC IRIS SRL sau afiliaţilor/ partenerilor NEW OPTIC IRIS SRL;
2.5 în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile NEW OPTIC IRIS SRL;
2.6 în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.
Scopul colectării datelor:
Recepționarea de comenzi sau cereri plasate prin mijloacele electronice
Procesarea comenzilor sau cererilor plasate prin mijloace electronice
Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice
Soluționarea reclamațiilor
Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)
Realizarea statisticilor în ceea ce privește analiza de piață, monitorizarea vânzărilor dar și comportamentul Clientului/Cumpărătorului
Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.
Temeiul juridic al prelucrărilor
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:
3.1 obligațiile legale care incumbă în sarcina NEW OPTIC IRIS SRL ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului new-optic-medical.ro;
3.2 încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii încheiat cu NEW OPTIC IRIS SRL;
3.3 interesul legitim al NEW OPTIC IRIS SRL de a-și promova produsele și/ sau serviciile;
3.4 consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.
În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.
Perioada de reținere pentru datele confirmate de utilizator nu expiră automat, datele fiind șterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare, prin lipsa confirmării acceptului de prelucare la 30 zile de la înscriere sau se șterg manual prin cerere scrisă.
Dezvăluirea datelor cu caracter personal
În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, NEW OPTIC IRIS SRL poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama NEW OPTIC IRIS SRL ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:
pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului new-optic-medical.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către NEW OPTIC IRIS SRL cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi, etc;
în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către NEW OPTIC IRIS SRL;
în cazul unor campanii promoționale organizate de către NEW OPTIC IRIS SRL împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai NEW OPTIC IRIS SRL;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.
Transferul datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate pe teritoriul României către societățile afiliate NEW OPTIC IRIS SRL sau către diverși împuterniciți ai NEW OPTIC IRIS SRL, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE.
Furnizarea datelor cu caracter personal
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile NEW OPTIC IRIS SRL sau ale partenerilor/ afiliaților NEW OPTIC IRIS SRL sau pentru ca NEW OPTIC IRIS SRL să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu NEW OPTIC IRIS SRL. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

Măsuri de securitate a datelor

NEW OPTIC IRIS SRL va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Drepturile de care beneficiați
În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.
Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate
Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care NEW OPTIC IRIS SRL nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
Contact și suport privind datele dumneavoastră
Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către NEW OPTIC IRIS SRL prin:
Email la office@new-optic-medical.ro
În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că NEW OPTIC IRIS SRL v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://new-optic-medical.ro/cookie-uri

Cookie-uri

NOTA DE INFORMARE A UTILIZATORILOR DESPRE PREZENTA COOKIE-URILOR PE SITE
Site-ul www.domnulceausescu.ro utilizeaza cookie-uri. Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.domnulceausescu.ro.
FOLOSIREA MODULELOR COOKIE PE SITE
Acest website foloseste cookie-uri, atat cookie-uri proprii, cat si cookie-uri de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.
NEW OPTIC IRIS SRL foloseste module cookie pentru a colecta informatii despre dumneavoastra si a stoca preferintele dumneavoastra online. Modulele cookie sunt fisiere de text ce contin mici cantitati de informatii care sunt descarcate pe dispozitivul dumneavoastra atunci cand vizitati un website. Modulele cookie sunt apoi trimise inapoi website-ului atunci cand reveniti la acesta: acest lucru este util deoarece permite website-ului sa recunoasca dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre modulele cookie, va rugam sa vizitati http://www.allaboutcookies.org/.
CE ESTE UN “COOKIE”?
Un “internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “http cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserver-ului respectiv. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.
Exista 2 categorii mari de cookie-uri:
Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browser-ului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare)
Cookie-uri Persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si, in general, depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori
CARE SUNT COOKIE-URILE FOLOSITE DE CARE ACEST SITE?
NEW OPTIC IRIS SRL poate folosi urmatoarele categorii de module cookie pe site:
CATEGORIA 1: MODULE COOKIE STRICT NECESARE
Aceste module cookie sunt esentiale pentru a va permite sa navigati pe site si sa utilizati functiile oferite. Fara aceste module cookie, nu pot fi furnizate serviciile pe care le-ati cerut (cum ar fi amintirea datelor dumneavoastra de conectare).
CATEGORIA 2: MODULE COOKIE DE PERFORMANTA SI/SAU ANALIZA A VIZITATORILOR
Aceste module cookie colecteaza informatii privind modul in care oamenii utilizeaza site-ul. De exemplu, NEW OPTIC IRIS SRL utilizeaza aceste module cookie pentru a ne ajuta sa intelegem cum ajung clientii pe site, cum parcurg sau utilizeaza site-ul si evidentiaza zonele unde putem imbunatati domenii precum navigarea, experienta utilizatorului si campanii de marketing. Toate informatiile colectate de aceste module cookie sunt agregate si, prin urmare, anonime. Ele sunt folosite pentru a imbunatati modul de functionare a site-ului.
COOKIE-URI PENTRU ANALIZA VIZITATORILOR
De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site, soft-ul de analiza furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza al utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browser-ul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Cookie-urile tertiare sunt reprezentate de catre serviciile Google (Adwords si Analytics) si Facebook (Facebook advertising). Ambele servicii exclud identificarea personala a utilizatorului.
De exemplu, site-ul foloseste cookie-uri Google Analytics pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza acest site si pentru a detecta posibile probleme de navigare. Daca doriti sa aflati mai multe informatii cu privire la modul in care Google foloseste si colecteaza aceste date, accesati link-ul privacy policy.
ALTE COOKIE-URI ALE TERTELOR PARTI
Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.
CATEGORIA 3: MODULE COOKIE DE FUNCTIONALITATE
Aceste module cookie retin alegerile pe care le-ati facut (cum ar fi optiuni privind limba). Acestea pot fi apoi utilizate pentru a va oferi o experienta adecvata alegerilor dumneavoastra si pentru a face vizitele dumneavoastra pe site mai personalizate. Informatiile colectate de aceste module cookie pot fi apoi anonimizate si nu pot urmari activitatea dumneavoastra de parcurgere a altor website-uri.
UTILIZAREA SEMNALIZATOARELOR WEB
Unele pagini ale site-ului nostru si ale email-urilor pe care le trimitem ar putea sa contina imagini electronice cunoscute drept semnalizatoare web (uneori numite clear gif), care ne permit sa numaram utilizatorii care au vizitat aceste pagini si au citit email-urile noastre. Semnalizatoarele web colecteaza numai informatii limitate care cuprind un numar de modul cookie, ora si data vizualizarii paginii, precum si o descriere a paginii pe care se afla semnalizatorul web. Aceste semnalizatoare nu transmit date personale si sunt utilizate doar pentru a urmari eficacitatea unei anumite campanii.
CE TIP DE INFORMATII SUNT STOCATE SI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL COOKIE-URILOR?
Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.
Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe internet (ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)
SECURITATE SI PROBLEME LEGATE DE CONFIDENTIALITATE
Cookie-urile sunt alcatuite din bucati de cod, nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.
Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site, cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
STERGEREA MODULELOR COOKIE CARE SUNT PE COMPUTERUL DUMNEAVOOASTRA
Daca doriti sa stergeti oricare din modulele cookie care sunt deja pe computerul dumneavoastra, va rugam apelati la zona de ajutor si asistenta a browser-ului dumneavoastra de internet despre cum sa localizati fisierul sau directorul care stocheaza modulele cookie. Informatii privind stergerea sau controlul modulelor cookie sunt, de asemenea, disponibile la http://www.allaboutcookies.org/. Va rugam sa retineti ca prin stergerea modulelor noastre cookie (sau dezactivarea modulelor cookie viitoare) s-ar putea sa nu puteti accesa anumite zone sau caracteristici ale site-ului.
Informatii despre modul in care puteti controla cookie-urile Google Analytics , Google Adwords si Facebook ADS utilizate in cadrul produselor si / sau serviciilor sunt prezentate mai jos.
Controalele browser-ului: puteti seta sau modifica comenzile browser-ului dvs. web pentru a accepta sau a refuza cookie-urile. Daca alegeti sa respingeti modulele cookie, puteti utiliza in continuare site-ul online si produsele si / sau serviciile, desi accesul dvs. la anumite functii si zone ale site-ului poate fi restrictionat. Deoarece mijloacele prin care puteti refuza cookie-urile prin intermediul controalelor browser-ului dvs. web variaza de la un browser la altul, ar trebui sa vizitati meniul de ajutor al browser-ului dvs. pentru mai multe informatii.
Dezactivarea publicitatii bazate pe interese: majoritatea retelelor de publicitate va ofera o modalitate de a renunta la publicitatea bazata pe categorii de interese. Daca doriti sa aflati mai multe informatii, vizitati http://www.aboutads.info/choices/ sau http://www.youronlinechoices.com. In cadrul acestor site-uri puteti opta de la ce companie puteti primi reclame. In cazul magazinului nostru Facebook si Google.
Publicitatea pe mobil: puteti renunta la utilizarea identificatorilor dvs. de publicitate mobila pentru anumite tipuri de publicitate bazata pe categorii de interese, inclusiv cele efectuate de noi, accesand setarile din telefonul mobil Apple sau Android si respectand cele mai recente instructiuni publicate. Daca renuntati, vom elimina toate datele despre dvs. si nu va mai avea loc niciun fel de colectare sau urmarire a datelor. Identificarea aleatorie pe care noi (sau partenerii nostri terti) i-am atribuit-o anterior va fi, de asemenea, eliminata. Aceasta inseamna ca, daca intr-un stadiu ulterior, decideti sa va inscrieti, nu va exista corelarea datelor colectate ale aceluiasi utilizator si veti fi, in toate scopurile practice, un utilizator nou in sistemul nostru.
Unele browsere de internet – cum ar fi internet Explorer, Firefox si Safari – includ abilitatea de a transmite semnalele „Do not track” sau „DNT”. Intrucat standardele uniforme pentru semnalele „DNT” nu au fost adoptate, site-ul noastru nu proceseaza in prezent si nu raspund la semnalele „DNT” in mod standardizat.
LINKURI LA ALTE WEBSITE-URI
Site-ul nostru poate include link-uri catre alte site-uri asupra carora nu avem niciun control. NEW OPTIC IRIS SRL nu este responsabila pentru politicile de confidentialitate sau practicile altor site-uri. De asemenea, putem avea link-uri catre site-uri administrate de NEW OPTIC IRIS SRL care functioneaza conform unor politici de confidentialitate diferite. Daca accesati aceste site-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui sa revedeti si politicile de confidentialitate ale acelor site-uri, astfel incat sa puteti intelege cum sunt colectate, utilizate si partajate informatiile dumneavoastra.
MODIFICARI LA ACEASTA NOTIFICARE
In cazul in care aceasta Notificare se modifica in orice mod, NEW OPTIC IRIS SRL va pune la dispozitie o versiune actualizata a acesteia pe aceasta pagina.
CONTACT
In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la numarul de telefon +40725.328.025 sau la adresa de email office@new-optic-medical.ro.